Előadások

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása, és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat. 

A  Összehasonlító Élettan tantárgy elsősorban az emlősállatokban végbemenő folyamatokat ismerteti, mely nagy hasonlóságot - gyakran egyezőséget - mutat az emberben megfigyelhető jelenségekkel. Emellett a Biológus hallgatók 1-1 példán keresztül nagyon röviden megismerhetik az emlősöknél alacsonyabb rendszertani szinteken lévő állatok szervezetének főbb jellegzetességeit is.

Az elsajátított ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak arra, hogy az állati szervezet felépítésén túl, annak bonyolult működését is megismerjék, mely elengedhetetlen a későbbi állatokkal kapcsolatos kísérleti vagy terepi munka eredményes lefolytatásához.

Az ismeretek elmélyítése és azok gyakorlatiasabb formában való tálalása érdekében az órák interaktív formában kerülnek megtartásra, ahol a hallgatók tudásszintjüknek és érdeklődésüknek megfelelően a tananyag részeit célzottan tárgyaljuk. Ezen túlmenően dióhéjban lehetőség nyílik a témákhoz kapcsolódó gyakorlati aspektusok megismerésére, valamint vonatkozó szakirodalom feldolgozására és prezentálására.

Előadások felépítése

Az elméleti anyagot törzsanyagra és kiegészítő anyagra bontjuk. A törzsanyagot az előadásokon bemutatott Power Point-formátumú anyagok képezik, amelyek a tanszék honlapjáról a hallgatóság számára megadott felhasználónévvel és jelszóval letölthetők. Kiegészítő anyagként az "Ajánlott irodalom" címszó alatt számos értékes forrást jelölünk meg. 

A 4 órás előadások három fő blokkból épülnek fel. Az első két órában a hallgatók egy felkészült oktató társaságában interaktív módon, ún. tutoriális rendszerben ismerik meg az anyagot. Az órán való aktív és értékelhető részvételhez előzetes felkészülés szükséges. A hosszú és megterhelő előadásra való tekintettel, a harmadik órában valamilyen, az előadáshoz kapcsolódó feladatot kell megoldani 3-4 fős csoportokban. Az aktuális feladatról az oktató a tutorilális beszélgetés végén tájékoztatja a hallgatókat. A negyedik órában a csoportok az előző feladat eredményeit illetve a tapasztalatokat átbeszélik az oktatóval. A 4. óra végén a csoportok maguk közül megválasztják a legjobb illetve legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó csoportot, melynek tagjai egy pontot kapnak, amit az év végi vizsgán kedvezményre válthatnak. Ezen túlmenően egyes témakörökkel kapcsolatban a manuális feladatok végzésére is lehetőség nyílik.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14.§-a szerint az előadások látogatása kötelező. Egy hallgatónak tantárgyanként csak három igazolatlan hiányzása lehet félévenként. Az egyéb oktatási kötelezettséggel összefüggő hiányzást (TDK, szakdolgozati tevékenység, stb.) az ehhez elkészített formanyomtatványon annak a tanszéknek az oktatója igazolja, akinek irányítása alatt a hallgató fenti tevékenységét végezte. Orvosi dokumentummal bizonyított, hosszan tartó kórházi ápolás esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást. Az előadások látogatását tanszékünk szúrópróbaszerű katalógussal ellenőrzi. 

Előadások ütemezése

Dátum

Előadás témája

szeptember 11.

Bevezetés

Testnedvek és folyadékterek

szeptember 18.

Vér

szeptember 25.

A szívműködés és keringés élettana

október 2.

A légzés élettana

október 9.

Izomélettan

október 16.

1. zárthelyi dolgozat

Energia és hőháztartás

Csont és mineráliák

október 23.

-

október 30.

Az idegrendszer élettana

Érzékelések

november 6.

Immunélettan

november 13.

Az emésztés élettana

 

november 20.

A neuroendokrin működések

november 27.

A szaporodás élettana

december 4.

2. zárthelyi dolgozat

december 11.

Pót ZH

A veseműködés élettana

Kötelező szakirodalom

 • A tanszéki honlapról letölthető fejezetek (ppt prezentációk)
 • Az előadáson elhangzottak

Ajánlott szakirodalom

 • Cunningham J. G. (2007): Textbook of Veterinary Physiology. Philadelphia: W. B. Saunders, Engelhardt W., Breves G. (2005): Physiologie der Haustiere. Stuttgart: Enke
 • Fonyó A. (2013): Az orvosi élettan tankönyve. Budapest: Medicina Kiadó
 • Frenyó V. L., Bartha T.: Állatorvosi élettan előadások
 • Ganong W. F. (1990): Az orvosi élettan alapjai. Budapest: Medicina
 • Győrffy A., Rónai Zs.: Élettani gyakorlatok
 • Kiss J. (2004): Élettan: Feladatok és megoldások. Budapest: Typotex Kiadó
 • Prosser C. L. (1991): Comparative Animal Physiology I-II. New York: John Wiley and Sons
 • Rudas P., Frenyó V. L. (szerk.1995): Az állatorvosi élettan alapjai. Budapest: Springer
 • Sass M., Zboray G.: Összehasonlító anatómiai előadások kötetei. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Silbernagl S., Despopoulos A.(1996): SH atlasz: Élettan. Budapest: Springer
 • Sjaastad O. V., Hove K, Sand, O. (2010): Physiology of Domestic Animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press
 • Swenson M. J. (2004): Dukes' Physiology of Domestic Animals. Ithaca: London: Cornell University Press
 • Zboray G. (szerk.2010): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.