Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Előadások
Témakorök
» Biokémia ZH
Letölthető anyagok
Gyakorlatok
Home » Oktatás » Biokémia – állatorvos » Előadások » Biokémia ZH

A zárthelyi dolgozattal kapcsolatos tudnivalók

Mindkét félév során egy-egy alkalommal zárthelyi dolgozat (ZH) írására kerül sor, amelynek időpontját és a dolgozatban számonkért témaköröket a félév első hetében az elődásokon, illetve a tanszéki honlapon hozzuk nyilvánosságra. A ZH sikeres, ha a hallgató a maximálisan elérhető 30 pont legalább 60%-át (18 pont) megszerzi. Sikertelen dolgozat írása esetén a félév elején kihirdetett időpontban tartandó pót ZH keretében biztosítunk javítási lehetőséget. A pót ZH által felölelt tananyag és a követelmények az eredeti ZH-val azonosak. A dolgozatok megtekintésére a Tanszék által meghirdetett időpontban adunk lehetőséget. Sikertelen pót ZH írása esetén még egy pótlási lehetőséget biztosítunk: a teljes félévi elméleti anyagból kell írásbeli vagy szóbeli félévvégi beszámolót tenni (a beszámoló módját a Tanszék jelöli meg). A beszámoló eredménye – mivel egy utolsó, szigorított pótlási lehetőségről van szó – a félévvégi eredménybe max. 22 ponttal kerül beszámításra. Ha a hallgató a ZH-n, a pót ZH-n vagy a félévvégi beszámolón nem vesz részt, annak pótlására számára külön egyéni plusz alkalmat nem biztosítunk. Kivételt képez, ha a hallgató komoly betegsége miatt hosszantartó kórházi fekvőbeteg-ellátásra szorul, ebben az esetben a kórházi tartózkodásról és kezelésről szóló igazolást legkésőbb a dolgozat időpontját követő 3 napon belül kell a Tanszékre benyújtani. Ezt követően a Tanszék egyéni elbírálás alapján dönt arról, biztosít-e a hallgatónak plusz dolgozatírási lehetőséget. A sikeres pót ZH-hoz vagy félévvégi beszámolóhoz egyaránt 60%-os eredmény elérése szükséges.

Sikeres ZH írása esetén is lehetőség van (javítási szándékkal) a pót ZH megírására, de ebben az esetben a pót ZH eredményét vesszük figyelembe a félévvégi érdemjegy megállapításához. Sikeres ZH vagy pót ZH eredménye félévvégi beszámolón nem javítható.

A ZH-n (és a pót ZH-n, valamint a félévvégi beszámolón egyaránt) a hallgató által hozott saját tollon és a hagyományos számológépen kívül semmilyen segédeszköz nem használható. A dolgozatot kék vagy fekete színű tollal kell írni, a más színű tollal vagy ceruzával írt válaszokat nem értékeljük. (Amennyiben a hallgató pl. a szerkezeti képleteket először ceruzával rajzolja fel, azokat a dolgozat beadása előtt tollal át kell írni.) A teremben felügyelő tanár kérésére a hallgatónak diákigazolvány vagy személyazonosító igazolvány segítségével személyazonosságát igazolnia kell. A dolgozatírás szabályainak megsértése a dolgozat azonnali elvételével és annak sikertelen minősítésével jár.